Regler

ALLMÄNT

§ 1 Tävlingens utformning

SM i juridik (SJM) genomförs i två faser:

  • Lokala antagningar sker på respektive ort där de juridiska föreningarna har sina respektive säten. De lokala antagningarna sker dels skriftligen där lagen ska framställa inlagor baserade på ett hypotetiskt rättsligt problem, dels muntligen i form av en plädering.
  • En riksfinal hålls i Högsta Domstolen i Stockholm. Inför riksfinalen framställer lagen inlagor baserat på ett nytt hypotetiskt rättsligt problem eller en fortsättning på det tidigare problemet. I riksfinalen pläderar lagen muntligen inför en jury antingen för kärande- eller svarandesidan.

SSJ får inför varje tävling fastställa det tillåtna antal lag som får ställa upp i tävlingen. Tävlingen hålls i alla delar på svenska.

§ 2 Det rättsliga problemet

Det hypotetiska rättsliga problemet ska utformas av juridisk expertis efter förfrågan av den arrangerande juridiska föreningen. De rättsliga problemen får vid de lokala antagningarna och vid riksfinalen får vara olika.

§ 3 Tolkningskompetens

Varje fråga rörande regeltolkning som uppstår under tävlingen avgörs av ordförande för SSJM och de lokalt ansvariga.

§ 4 Processregler

Så långt det är möjligt ska rättegångsbalkens regler för tingsrätt tillämpas i tävlingen.

§ 5 Lag

Lagen består av två deltagare och en eventuell reserv. Reserven är tillåten att medverka i lösningen av processfrågan. Varje lags deltagare ska anmäla sig till sin lokala juridiska förening på en bestämd anmälningsblankett. Sedan de skriftliga inlagorna har givits in till tävlingsledningen är varje förändring i laguppställning förbjuden. Överträdande av denna regel kan leda till diskvalificering.

§ 6 Anonymitet

Lagen tävlar anonymt. Varje lag ska ges ett nummer under tävlingarna. Vid riksfinalen ska lagens anknytning till visst universitet hållas hemligt för juryn intill dess juryn har fattat sitt beslut rörande resultatet för tävlingen.

§ 7 Hjälp utifrån

Annan hjälp utifrån än allmänna diskussioner och råd om materialsökning är otillåtet. Hjälp i sakfrågan är ej tillåtet. Kontakt med de lokala domarna är ej tillåtet utanför ordinarie undervisning.

DE LOKALA ANTAGNINGARNA 

§ 8 De skriftliga inlagorna

Varje lag ska skriva datorskrivna inlagor i enlighet med föreskrifterna i bilaga A.

§ 9 Inlämning av inlaga

Lagen ska lämna in de skriftliga inlagorna senast på utsatt datum och klockslag till den lokalt ansvarige på orten.

§ 10 Ändringar av inlaga

Inget lag får på något sätt ändra de skriftliga inlagorna efter den utsatta tidens utgång.

§ 11 Bedömning av skriftlig inlaga

Varje skriftlig inlaga ska bedömas av juryn, såväl till form som till innehåll i enlighet med kriterierna i bilaga A.

Juryn ska utse de sex lag vars inlagor den anser vara bäst. Juryn ska även genom lottning para ihop de kärandelag som gått vidare med var sitt svarandelag inför pläderingen i tingsrätten.

Juryns beslut behöver inte motiveras och kan inte överklagas.

§ 12 Utbyte av yrkande och grunder

När juryn på sätt som anges i § 11 har utsett kärande- respektive svarandesida ska kärandelagen, via e-mail till SJM-ansvariga på orten, skicka sina yrkanden och grunder. SJM-ansvarig på respektive ort sörjer sedan för att skicka det vidare till svarandelagen. Svarandelagen ska därefter skicka sina bestridanden och grunder på samma sätt som kärandelagen.

§ 13 Muntlig plädering

Vart och ett av de sex lagen som juryn har valt ut ska plädera muntligen inför juryn. Kärandesidan är bunden av sina inlagor. Svarandesidan är tillåten att göra avsteg från sina inlagor för att möta kärandesidan. Båda deltagarna i varje lag måste delta i pläderingen. Den lokala juryn på varje universitetsort bestämmer, tillsammans med de lokalt ansvariga på orten, hur pläderingarna i de lokala antagningarna ska vara utformade.

§ 14 Uttagning till riksfinalen

Juryn ska utse det bäst pläderande laget till att representera orten vid riksfinalen. Juryn ska dessutom utse ett reservlag.

Om det ordinarie laget skulle bortfalla får reservlaget inträda i dess ställe fram till en vecka före riksfinalen

Bedömningen av de muntliga pläderingarna sker utifrån riktlinjerna i bilaga A. Juryns beslut behöver ej ytterligare motivering och kan ej överklagas.

RIKSFINALEN 

§ 15 Muntlig plädering

I riksfinalen pläderar lagen muntligen inför juryn.

§ 16 Roller

Rollfördelningen mellan de lag som går vidare till riksfinalen sker genom lottning. Huvudarrangören genomför lottningen.

Båda lagets deltagare måste delta i antingen plädering eller replik.

§ 17 Utbyte av yrkande och grunder

Lagen kommer av arrangerande ort att få information om vilka de skall möta i riksfinalen. Tävlingsdeltagarna ombesörjer därefter själva utbytet av yrkande och grunder. Kärandelagen mailar

först över sina yrkanden och grunder (dock ej plädering), senast tio dagar efter att riksfinalfrågan släppts, till det svarandelag de skall möta i finalen. Därefter har svarandelaget tio dagar, den dag de mottog kärandelagets yrkande och grunder inräknat, på sig att svara med sina yrkanden och grunder.

§ 18 Rådgivning

Under plädering och replik får den talande konsultera sin lagkamrat.

§ 19 Kommunikation

Endast medlemmarna i juryn, talarna och deras lagkamrater får kommunicera under förhandlingen. Ingen kommunikation mellan lagdeltagarna och någon i publiken får förekomma.

§ 20 Tid för muntlig framställning

Lagen får 20 minuter på sig att framföra det de vill ha sagt. Det inkluderar grunder, plädering och replik. Den angivna tidsramen inkluderar ej yrkanden. Förslagsvis fördelas tiden på följande sätt: Grunder och plädering 15 minuter, replik 5 min.

Förändringar i tiden för argumenteringen kan beslutas av juryns ordförande och ska då gälla lika för alla lag.

§ 21 Kontrollerande av tiden

Tidtagaren ska signalera hur många minuter talaren har kvar till sitt förfogande och ska meddela juryn när tiden gått ut.

§ 22 Överskridande av tiden

Juryns ordförande får utöka talarens tidsutrymme för att denna ska få möjlighet att slutföra sin argumentation.

Tiden för pläderingen får aldrig utökas mer än fem (5) minuter utöver den ursprungligt givna tiden. Tiden för repliken får inte utökas.

§ 23 Frågor från juryn

Juryns medlemmar får när som helst under framställningen ställa frågor till talaren.

§ 24 Bedömning

Bedömningen av pläderingen sker utifrån riktlinjerna i bilaga A.

§ 25 Lottning

Motståndarna i varje förhandling lottas fram.

§ 26 Hjälpmedel

Talaren får använda sig av stödanteckningar men uppmanas att inte läsa innantill. Andra hjälpmedel, såsom t.ex. böcker, skisser, dispositioner etc., är tillåtna.

§ 27 Sammanställning av resultat

Ordförande för SSJM ansvarar för att lagens resultat sammanställs och dokumenteras.

PRISER 

§ 28 Bästa lärosäte/vinnande lag

Svenska mästare i juridik blir det lag som har givits den högsta sammanlagda poängen av juryn.

§ 29 Andra plats

Juryn utser även ett bästa lag från den andra sidan. Har ett kärandelag vunnit bästa lärosäte utses bästa svarandelag och vice versa.

§ 30 Processpriset

De deltagare som mottagit pris som bästa lärosäte delar på Mannheimer Swartlings processpris.

BILAGOR

Bilaga A

Bilaga B